Устойчиво строителство в България: ползи и приложение

В последните години българското законодателство прави стъпки към хармонизиране на нормите в сферата на строителството с европейските директиви за устойчивост при проектиране, изпълнение и експлоатация на сградите. Редица технически стандарти...

View details